Plan połączenia spółek

 

Zarząd Morpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Duninowie39, 76-270 Ustka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232673, NIP: 8511809184, REGON: 810933035, o kapitale zakładowym w wysokości 32 684 820,00 zł opłaconym w całości oraz Zarząd MARINE HARVEST SERVICESspółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańskuprzy Al. Grunwaldzkiej 415, 80-309 Gdańsk,  wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000520355, NIP: 8393175900,  REGON: 222132882, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, w myśl  art. 500 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, ogłaszają poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, że w dniu 11 grudnia2018 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany  Plan połączenia spółek Morpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Duninowie (spółka przejmująca) i MARINE HARVEST SERVICESspółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku(spółka przejmowana). Do ogłoszenia załączono Plan połączenia.