POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Informacje ogólne


Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie marineharvestpolska.pl (dalej jako „Serwis”). Administratorem Serwisu jest Marine Harvest Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 761/5, 81-838 Sopot, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000293627, NIP:9581574309, REGON: 220510788, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 1 087 500  zł, w całości wpłacony

Dane osobowe

  1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkowników Serwisu, ponadto może zapisać informacje o parametrach połączenia, jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
  2. Dane podane przez użytkowników Serwisu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów Administratora, który został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016.922) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2016.1030 ze zm.).
  4. Dane podane przez użytkowników Serwisu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
  5. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez użytkownika swoich danych osobowych, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Administratora  z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Administratora.
  6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi.